Skip to main content

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene verkoop-, verhuur- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveranties van producten en het verrichten van diensten van “Modulaire Unit”.
1.2 Eventuele inkoop- en/of andere algemene voorwaarden van de koper, waaronder de wederpartij en in voorkomend geval: de huurder, van MODULAIRE UNIT wordt verstaan, zijn niet van toepassing. Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk door MODULAIRE UNIT, dan wel met de schriftelijke toestemming van MODULAIRE UNIT worden afgeweken. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt. Voor het overige blijven de navolgende voorwaarden onverminderd van kracht.
1.3 Alle offertes van MODULAIRE UNIT zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is bedongen. Alle overeenkomsten tussen MODULAIRE UNIT en koper respectievelijk huurder zijn slechts bindend en komen eerst dan tot stand indien zij door MODULAIRE UNIT worden aanvaard.
1.4 Wijzigingen van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst vinden slechts plaats zodra en voor zover MODULAIRE UNIT deze schriftelijk heeft bevestigd.

 1. Prijzen

2.1 Prijsopgaven van MODULAIRE UNIT alsmede de met MODULAIRE UNIT overeengekomen prijzen zijn exclusief b.t.w. en gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostprijsfactoren. Tenzij anders overeengekomen geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
2.2 Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen ten aanzien van één of meer kostprijsfactoren, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijzigingen in de valuta etc., dan is MODULAIRE UNIT gerechtigd het prijsverschil aan de koper door te berekenen en derhalve de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen.

 1. Levering

3.1 Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een levertijd vangt eerst aan vanaf het moment waarop de laatste in de orderbevestiging vastgestelde voorwaarde is vervuld.
3.2 Overschrijding van termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper niet het recht op enige schadevergoeding dan wel om de overeenkomst te ontbinden en/of het recht op het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken c.q. een andere tussen partijen bestaande overeenkomst.
3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt levering te allen tijde AF FABRIEK. Zodra de verkochte zaken derhalve MODULAIRE UNIT hebben verlaten, geschiedt zulks voor rekening en risico van koper, onverschillig wie voor het vervoer zorg draagt en welk middel van vervoer en welke reisroute wordt gekozen.
3.4  Opgegeven levertijden gelden altijd als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een fatale termijn. Indien partijen geen levertijd zijn overeengekomen, dient afnemer ons schriftelijk een termijn te gunnen van minimaal één maand om alsnog te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd. Wij zullen steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding daarvan kan nimmer tot onze aansprakelijkheid leiden, behoudens ingeval van opzet.
3.5 Ingeval de koper in gebreke blijft, uit welke hoofde dan ook, de zaken in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal MODULAIRE UNIT gerechtigd zijn naar keuze de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken voor rekening en risico van de koper te leveren, de zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de koper op te slaan of te doen opslaan en de hierdoor ontstane extra kosten bij de koper in rekening te brengen dan wel schadevergoeding te vorderen. In het geval dat de zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de koper zijn opgeslagen, is MODULAIRE UNIT nadat de zaken drie weken zijn opgeslagen alsnog gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel schadevergoeding te ontvangen.
3.6 Onderdelen die niet in een keer worden meegeleverd zullen door MODULAIRE UNIT een gepaste oplossing voor geboden worden. Dit binnen een termijn van een maand.

 1. Reclames

4.1 Onder reclames worden verstaan alle grieven en klachten van de koper ter zake de hoeveelheid, de kwaliteit, de beschadiging en/of de verpakking van de gekochte zaken.
4.2 Reclames worden door MODULAIRE UNIT enkel aanvaard en in behandeling genomen, indien zij binnen acht dagen na levering of terbeschikkingstelling van de zaken aan de koper schriftelijk bij MODULAIRE UNIT zijn ingediend.
4.3 Indien MODULAIRE UNIT een overeenkomstig het onder 4.2 bepaalde aangemelde reclame bewezen acht, zal MODULAIRE UNIT de keuze hebben hetzij de niet-deugdelijk geleverde zaken voor haar rekening te vervangen, hetzij koper te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door koper verschuldigde prijs voor dat materiaal. Voor beide gevallen zal de koper echter het ondeugdelijk gebleken materiaal aan MODULAIRE UNIT retourneren, zulks na voorafgaande toestemming van MODULAIRE UNIT. MODULAIRE UNIT is in geen enkel opzicht gehouden tot enige aanvullende schadevergoeding, anders dan het in dit artikel bepaalde.
4.4 Koper dient de door MODULAIRE UNIT geleverde goederen terstond na levering te controleren op hoeveelheid, aard en deugdelijkheid. Reclames ter zake van gebreken, die door het nemen van eenvoudige steekproeven konden worden ontdekt, moeten binnen drie dagen na de ontdekking daarvan schriftelijk bij MODULAIRE UNIT zijn ingediend.
4.5 Overschrijding van de in artikelen 4.2 en 4.4 genoemde termijnen heeft verval van het recht van reclame tot gevolg.
4.6 Reclames geven de koper nimmer enig recht betaling van de koopprijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op korting en/of compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Indien en voor zover de koper aan een gegronde reclame een vordering tot terugbetaling van de koopprijs zou kunnen ontlenen, kan de betreffende vordering op MODULAIRE UNIT nimmer worden gecompenseerd met een schuld aan MODULAIRE UNIT uit hoofde van transacties, waarop de betreffende reclame geen betrekking heeft.

 1. Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt verstaan elke niet toerekenbare tekortkoming, waaronder is te verstaan elke gebeurtenis ten gevolge waarvan nakoming van de overeenkomst door MODULAIRE UNIT zo bezwaarlijk of kostbaar is geworden, vergeleken met haar vooruitzichten ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, dat die nakoming naar haar oordeel en redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
5.2 Van overmacht aan de zijde van MODULAIRE UNIT is in ieder geval sprake, doch is daartoe niet beperkt, indien MODULAIRE UNIT na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ingeval van oorlog, oorlogsgevaar, brand, waterschade, overstroming, vorst, werkstaking, bedrijfsbezetting, stremming van vervoerswegen, defecten aan vervoermiddelen, in- en uitvoerbelemmering, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, moeilijkheden of stagnatie in de productie van MODULAIRE UNIT of van een onderneming waarvan MODULAIRE UNIT de grondstoffen en hulpmiddelen betrekt, veterinaire besmettingen en/of epidemieën en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risico’s van MODULAIRE UNIT ontstaan. MODULAIRE UNIT zal het intreden van een overmacht toestand schriftelijk aan de koper melden.
5.3 MODULAIRE UNIT is gerechtigd om ingeval van overmacht de overeenkomst te ontbinden. MODULAIRE UNIT is gerechtigd om, desgewenst, in plaats van ontbinding van de overeenkomst, de uitvoering ervan op te schorten, totdat aan de overmacht veroorzakende omstandigheden een einde zal zijn gekomen.
5.4 Voor schade door ontbinding of opschorting op grond van overmacht ontstaan, gederfde winst daaronder begrepen, is MODULAIRE UNIT niet aansprakelijk.

 1. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van MODULAIRE UNIT tot aan het moment waarop de koper aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij verkoper zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten, met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde zaken, en totdat alle overige vorderingen van verkoper op koper waarvoor verkoper krachtens artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek het eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig kan bedingen zijn voldaan. Tot dat tijdstip is de koper gehouden de door verkoper geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van verkoper te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van verkoper ter inzage te geven alsmede niet tot be- of verwerking van deze zaken over te gaan.
6.2 Zolang de koper de eigendom van de door hem gekochte zaken niet heeft verworven, is het de koper verboden de desbetreffende zaken anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, op enigerlei wijze te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren. In het geval dat de koper in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening overgaat tot het verkopen en/of leveren van de desbetreffende zaken is MODULAIRE UNIT gerechtigd, zolang de koper niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook, tegenover MODULAIRE UNIT heeft voldaan, te vorderen dat de uit deze verkopen aan koper tegenover zijn afnemers toekomende vorderingen aan MODULAIRE UNIT zullen worden overgedragen.
6.3 Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is MODULAIRE UNIT gerechtigd de door haar geleverde zaken als haar eigendom op te vorderen zowel onder de koper als bij derden na doorlevering, onverminderd haar recht op vergoeding van de door haar geleden schade.
6.4 Indien de koper de geleverde, doch nog niet betaalde zaken bewerkt en/of verwerkt en/of voor zijn rekening door derden doet bewerken en/of verwerken, blijft MODULAIRE UNIT eveneens eigenaar van de bewerkte en/of verwerkte zaken, ook al ontstaat door be- en/of verwerking een ander product.
6.5 MODULAIRE UNIT verschaft aan koper op het moment dat koper jegens MODULAIRE UNIT aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij MODULAIRE UNIT zich tot levering heeft verplicht, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van MODULAIRE UNIT, mede ten behoeve van andere aanspraken, uit welke hoofde dan ook, die MODULAIRE UNIT op koper heeft. Koper vestigt hierbij ten behoeve van MODULAIRE UNIT een eerste pandrecht op de door MODULAIRE UNIT in eigendom onder voorbehoud van pandrecht aan koper geleverde zaken, welk pandrecht MODULAIRE UNIT hierbij aanvaardt. Koper verklaart bevoegd te zijn tot verpanding van voornoemde zaken alsmede dat op die zaken geen beperkte rechten en/of beslagen rusten.

 1. Betaling

7.1 De koper is tot betaling van de koopprijs op het daarvoor overeengekomen tijdstip verplicht.
7.2 MODULAIRE UNIT is te allen tijde gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de koper op verzoek en ten genoegen van MODULAIRE UNIT zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de betreffende overeenkomst. Indien de koper niet, niet geheel of niet tijdig de verlangde zekerheden stelt, dan schiet zij toerekenbaar tekort in de nakoming van de met MODULAIRE UNIT gesloten overeenkomst.
7.3 Koper is niet gerechtigd haar betaling, om wat voor reden dan ook, op te schorten. Verrekening c.q. schuldvergelijking is evenmin toegestaan.
7.4 Als koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval heeft MODULAIRE UNIT het recht vanaf het moment van verzuim een vertragingsrente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, over het factuurbedrag of het onbetaald gebleven gedeelte daarvan. Voorts is MODULAIRE UNIT gerechtigd ingeval van niet tijdige betaling alle redelijke kosten van maatregelen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die MODULAIRE UNIT (te harer keuze) tegen de koper neemt bij koper in rekening te brengen, zulks met een maximum van 15% van de door de koper verschuldigde hoofdsom, doch met een minimum van € 250,– exclusief b.t.w.

 1. Opeisbaarheid en ontbinding

8.1 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, worden de vorderingen van MODULAIRE UNIT op koper onmiddellijk opeisbaar op het tijdstip waarop koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, bewarende maatregelen te haren laste worden gelegd en/of koper anderszins het vrije beheer en de vrije beschikking over zijn vermogen geheel of ten dele verliest. Voorts heeft MODULAIRE UNIT in dergelijke omstandigheden het recht de overeenkomst te ontbinden. Koper is na ontbinding aansprakelijk voor de door MODULAIRE UNIT geleden schade, waaronder die schade als gevolg van winstderving en transportkosten.
8.2 Elke ontbinding om welke reden dan ook heeft steeds opeisbaarheid van al het aan MODULAIRE UNIT verschuldigde ten gevolge.

 1. Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens grove schuld is MODULAIRE UNIT nimmer voor enige schade, direct of indirect aan personen, zaken of bedrijven van de koper en/of aan derden aansprakelijk.
9.2 Ingeval van aansprakelijkheid van MODULAIRE UNIT is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de verzekering van MODULAIRE UNIT wordt gedekt. Indien deze verzekering, om wat voor reden dan ook, niet tot enige uitkering zal leiden, dan wel de schade in een voorkomend geval niet door deze verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de door MODULAIRE UNIT geleverde zaken en/of diensten, waarmee de aansprakelijkheid verband houdt.
9.3 Schade in de vorm van gederfde winst of andere gevolgschade komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.
9.4 MODULAIRE UNIT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het gekochte veroorzaakt door onzorgvuldige verplaatsing m.b.v. een hijskraan door gebruik te maken van de hijsogen.
9.5 MODULAIRE UNIT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geen enkele schade aan de container, materialen, personen in het brede begrip tijdens onze gratis hulp met opbouw. Dit komt omdat MODULAIRE UNIT de opbouw niet volledig met eigen personeel in de hand heeft en hierdoor niet aansprakelijk kan worden gesteld.  Bij volledige opbouwservice kan deze schade aan het gekochte wel worden verhaald bij MODULAIRE UNIT aangezien het geleverde volledig wordt opgebouwd alleen door medewerkers van MODULAIRE UNIT.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op de offertes en overeenkomsten tussen MODULAIRE UNIT en koper, waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag mist toepassing.
10.2 Alle geschillen uit deze overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats waarin de statutaire zetel van MODULAIRE UNIT is gelegen.

BIJZONDER DEEL

 1. Toepasselijkheid

11.1 In dit Bijzonder Deel van de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Huurder : de wederpartij van MODULAIRE UNIT
Huurobject : het object dat Huurder huurt van MODULAIRE UNIT
Huurovereenkomst : de tussen MODULAIRE UNIT en huurder gesloten overeenkomst met betrekking tot de huur en verhuur van een Huurobject.
11.2 De in het Bijzonder Deel van deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen zijn, naast de in het Algemeen Deel opgenomen bepalingen, van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en andere handelingen, die betrekking hebben op het ter beschikking stellen van een Huurobject en het in verband daarmee verlenen van diensten door MODULAIRE UNIT, als Verhuurder.

 1. Aanbiedingen

12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van MODULAIRE UNIT, in welke vorm ook gedaan, vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van MODULAIRE UNIT kan door MODULAIRE UNIT worden herroepen, ook nog binnen 10 (tien) werkdagen nadat MODULAIRE UNIT de aanvaarding door Huurder heeft ontvangen.
12.2 Opgaven en specificaties van MODULAIRE UNIT betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten worden slechts bij benadering verstrekt.
12.3 Voor zover Huurder enige prestatie verricht en / of voorbereidingen daartoe treft, in de kennelijke verwachting of veronderstelling dat een Huurovereenkomst tot stand zal komen of is gekomen, doet Huurder dat voor eigen rekening en risico.
12.4 Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen op straffe van verval binnen twee werkdagen na datum van de bevestiging door Huurder schriftelijk aan MODULAIRE UNIT te worden medegedeeld.

 1. Huurprijs en Zekerheid

13.1 Alle prijzen aan de zijde van MODULAIRE UNIT zijn exclusief BTW. De verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht.
13.2 Voor zover voor het ter beschikking stellen van het Huurobject door MODULAIRE UNIT kosten moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld transportkosten, kan MODULAIRE UNIT deze ook apart aan Huurder in rekening brengen.
13.3 Indien storting door Huurder van een waarborgsom is overeengekomen, kan MODULAIRE UNIT het ter beschikking stellen van het Huurobject opschorten totdat de waarborgsom volledig is voldaan. De waarborgsom wordt terugbetaald aan Huurder na het einde van de Huurovereenkomst, zonder vergoeding van rente en onder verrekening van hetgeen MODULAIRE UNIT aan Huurder uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft.
13.4 Indien naar het redelijke oordeel van MODULAIRE UNIT de financiële positie van Huurder daartoe aanleiding geeft, is Huurder verplicht op eerste verzoek van MODULAIRE UNIT onverwijld (al dan niet aanvullende) zekerheid ten genoegen van MODULAIRE UNIT te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst. Laat Huurder na tijdig genoegzame zekerheid te stellen dan is MODULAIRE UNIT gerechtigd de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 1. Betaling

14.1 Hetgeen Huurder aan MODULAIRE UNIT verschuldigd is, dient hij tijdig te voldoen hetzij contant bij MODULAIRE UNIT, hetzij door overboeking naar een door MODULAIRE UNIT aan te geven bankrekening. Een girale betaling geldt slechts dan als tijdig verricht, indien het verschuldigde uiterlijk op de daarvoor overeengekomen datum is bijschreven op de bankrekening in de vorige zin bedoeld.
14.2 Indien en voor zover (enig deel van) de huurprijs niet uiterlijk op de overeengekomen datum is ontvangen, is MODULAIRE UNIT, onverminderd zijn overige rechten uit de wet of overeenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, gerechtigd:
(a) tot het in rekening brengen van een rente van 1,5% per maand over (het niet betaalde deel van) de huurprijs aan huurder met ingang van die datum, bij de berekening waarvan een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een gehele maand en
(b) tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ten aanzien waarvan Huurder met de betaling in gebreke is, alsmede van eventuele andere overeenkomsten met Huurder.
Indien Huurder ook na een schriftelijke aanmaning nalaat binnen de hem gestelde nadere termijn hetgeen hij aan MODULAIRE UNIT verschuldigd is ten volle te voldoen, is MODULAIRE UNIT voorts gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. MODULAIRE UNIT kan voorts alle kosten, die hij in of buiten rechte tot behoud van zijn rechten tegenover Huurder moet maken, aan Huurder in rekening brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen per optreden van MODULAIRE UNIT tegen Huurder minimaal € 1.250.
14.3 Een betaling van Huurder wordt eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde rente, daarna ten laste van kosten, die MODULAIRE UNIT in verband met tekortschieten van Huurder onder de Huurovereenkomst heeft moeten maken, en pas daarna ten laste van verschuldigde huurtermijnen, waarbij de eerst vervallen termijn voorgaat boven de laatst vervallen termijn. Één en ander geldt voor zover MODULAIRE UNIT niet anders bepaalt.
14.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is het Huurder niet toegestaan op een bepaling enige korting, aftrek of verrekening toe te passen. Voorts is Huurder niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten in geval van enige tekortkoming aan de zijde van MODULAIRE UNIT.

 1. Ter beschikking stelling en acceptatie van het huurobject

15.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de ter beschikking stelling van het Huurobject door MODULAIRE UNIT aan Huurder op het daartoe overeengekomen tijdstip plaats bij die bouwplaats, stalling of dat magazijn van MODULAIRE UNIT, die, respectievelijk dat, MODULAIRE UNIT aangeeft. MODULAIRE UNIT geraakt ter zake van het ter beschikking stellen van het Huurobject tegenover Huurder niet eerder in verzuim dan nadat hem door Huurder na afloop van de oorspronkelijke termijn schriftelijk een nadere redelijke termijn is gesteld voor het ter beschikking stellen en MODULAIRE UNIT ook deze termijn heeft laten verstrijken. Bij het vaststellen van deze redelijke termijn moeten alle omstandigheden in aanmerking worden genomen.
15.2 Indien Huurder het Huurobject niet op het overeengekomen tijdstip afneemt en dat niet aan MODULAIRE UNIT is toe te rekenen, geraakt Huurder reeds daardoor in verzuim. Onverminderd zijn recht op vergoeding van alle kosten en schade in verband met de eerste niet-afname, is MODULAIRE UNIT gerechtigd om de Huurovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Huurder het Huurobject ook niet afneemt voor of op het tweede tijdstip dat MODULAIRE UNIT aan Huurder heeft aangezegd.
15.3 Bij het in ontvangst nemen van het Huurobject althans onverwijld daarna dient Huurder zorgvuldig het Huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien Huurder daarbij gebreken of tekortkomingen ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk aan MODULAIRE UNIT te melden. Gebreken, die Huurder niet tijdig heeft ontdekt omdat hij nagelaten heeft het Huurobject bij althans onverwijld na het in ontvangst nemen zorgvuldig op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken, of gebreken, die Huurder niet tijdig aan MODULAIRE UNIT schriftelijk heeft gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering voor de huurprijs, ontbinding, van de Huurovereenkomst of vergoeding van schade.

 1. Gebruik en inspectie

16.1 Huurder is verplicht het Huurobject te gebruiken als een goed Huurder, hetgeen onder meer inhoudt:
(a) dat Huurder het Huurobject alleen gebruikt voor het doel waarvoor het gehuurd is en binnen dat kader verder naar zijn aard geschikt is;
(b) dat Huurder het Huurobject gebruik met inachtneming van de aanwijzingen, die MODULAIRE UNIT hem door middel van instructieboeken e.d. of anderszins verstrekt;
(c) dat Huurder het Huurobject doorlopend inspecteert op de goede werking en, voor zover niet anders is overeengekomen, tijdig het benodigde dagelijkse onderhoud voor behoud van de goede werking geeft, een en ander conform de specificaties van de fabrikant, indien beschikbaar;
(d) dat Huurder alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van beschadiging en / of verlies van het Huurobject;
(e) dat Huurder het Huurobject niet verhuisd of verplaatst van de locatie waarop het Huurobject op basis van de Huurovereenkomst bestemd is te worden gebruikt, dan nadat van te voren toestemming daartoe van de MODULAIRE UNIT is verkregen.
16.2 Indien voor het gebruik van het Huurobject een vergunning nodig is, draagt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, Huurder zorg voor tijdige verkrijging van de vergunning.
16.3 Het is Huurder verboden het Huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MODULAIRE UNIT
16.4 Indien MODULAIRE UNIT de beschikking over het Huurobject wenst te hebben voor keuring, onderhoud of reparatie geeft Huurder hieraan onverwijld na een daartoe strekkend verzoek zijn volledige medewerking, die onder meer inhoudt dat Huurder des verzocht daartoe een geschikte en veilige werkplek beschikbaar stelt conform de geldende Arbo- en milieuvoorschriften, zo nodig ook buiten de bij Huurder gebruikelijke werktijden.

16.5 Huurder zal het gehuurde – gedurende de gehele duur van de Overeenkomst – daadwerkelijk, geheel, behoorlijk en zelf gebruiken uitsluitend overeenkomstig de in de Overeenkomst aangegeven bestemming. Huurder zal hierbij eventuele bestaande beperkte rechten en de van overheidswege en vanwege de nutsbedrijven gestelde of nog te stellen eisen (waaronder eisen ten aanzien van het bedrijf van Huurder, ten aanzien van het gebruik van het Product, alsmede ten aanzien van alles wat in of aan het Product aanwezig is) in acht nemen. Huurder zal het Product voorzien en voorzien houden van voldoende inrichting en inventaris. Onder nutsbedrijven wordt in deze tevens verstaan soortgelijke bedrijven die zich bezig houden met de levering, het transport en de meting van het verbruik van energie, water etc.

16.6  Huurder heeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van MODULAIRE UNIT nodig voor het geheel of gedeeltelijk veranderen van de inrichting of gedaante van het Product, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd. Huurder doet afstand van rechten en aanspraken uit ongerechtvaardigde verrijking in verband met de door of namens Huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen die bij het einde van de huur niet ongedaan gemaakt zijn, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 1. Beslag; aanspraak van derden

17.1 Indien op het Huurobject beslag wordt gelegd (of dreigt te worden gelegd), dan wel derden ten aanzien van het Huurobject aanspraken doen gelden, is Huurder verplicht MODULAIRE UNIT hiervan onverwijld kennis te geven. Huurder dient verder overeenkomstig de alsdan door MODULAIRE UNIT te geven instructies te handelen. MODULAIRE UNIT is gerechtigd een vervangend gelijkwaardig Huurobject aan Huurder ter beschikking te stellen.
17.2 Indien ten laste van Huurder mede beslag wordt gelegd op aan MODULAIRE UNIT toebehorende Huurobjecten en daar vloeien kosten uit voort voor MODULAIRE UNIT, is Huurder gehouden MODULAIRE UNIT schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

 1. Gebreken

18.1 Onverminderd het in 15.3 bepaalde, dient Huurder, indien hij tijdens de huur aan het Huurobject gebreken, tekortkomingen of beschadigingen ontdekt, deze onverwijld en in ieder geval binnen drie werkdagen schriftelijk aan MODULAIRE UNIT te melden. Gebreken, tekortkomingen of beschadigingen die niet tijdig schriftelijk zijn gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de Huurovereenkomst of vergoeding van de schade door MODULAIRE UNIT
18.2 Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan het Huurobject, zet Huurder het gebruik ervan niet voort dan na overleg met MODULAIRE UNIT Laat Huurder tijdig overleg met MODULAIRE UNIT na, dan komt of blijft schade als gevolg van voortgezet gebruik voor rekening van Huurder.
18.3 MODULAIRE UNIT zal, nadat door Huurder een gebrek, tekort of beschadiging aan het Huurobject gemeld is en gebleken is dat herstel met het oog op het verdere gebruik of het behoud van het Huurobject geboden is, het gebrek, het tekort of de beschadiging / gelet op de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging en de beschikbare mankracht en het beschikbare materiaal / zo spoedig mogelijk door reparatie opheffen. Huurder stelt het te herstellen Huurobject op verzoek van MODULAIRE UNIT onverwijld ter beschikking van MODULAIRE UNIT op een door deze aan te geven plaats. Huurder laat in geen geval zonder voorafgaande instemming van MODULAIRE UNIT een reparatie door een derde uitvoeren. MODULAIRE UNIT kan aan Huurder al dan niet tijdig een vervangende gelijkwaardig Huurobject ter beschikking stellen. De kosten van het herstel komen voor rekening van MODULAIRE UNIT, behoudens indien en voor zover MODULAIRE UNIT aantoont dat het gebrek, het tekort of de beschadiging aan Huurder is toe te rekenen. Aan Huurder is in ieder geval toe te rekenen (i) gebruik van het Huurobject in strijd met wat van een goed huurder verwacht mag worden of (ii) toedoen of nalaten van derden voor wie MODULAIRE UNIT rechtens geen verantwoordelijkheid draagt.
18.4 Indien Huurder als gevolg van een gebrek, tekort of beschadiging aan het Huurobject, dat/die niet (mede) aan hem is toe te rekenen, het Huurobject meer dan één (1) werkdag in het geheel niet kan gebruiken, heeft hij recht op vermindering van de huurprijs in die zin dat hij geen huur verschuldigd is voor de dagen dat hij na genoemde termijn van het Huurobject in het geheel geen gebruik kan maken.
18.5 Indien (i) MODULAIRE UNIT ook na een schriftelijke aanmaning van Huurder daartoe, waarbij een – gelet op de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging, de beschikbare mankracht en het beschikbare materiaal – een redelijke termijn voor reparatie is gesteld, er niet in is geslaagd het gebrek, het tekort of de beschadiging op te heffen, (ii) vanwege de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging verder gebruik van het huurobject door huurder in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd, en (iii) er door MODULAIRE UNIT geen vervangende gelijkwaardig Huurobject ter beschikking is gesteld, dan is Huurder gerechtigd de Huurovereenkomst te ontbinden. Huurder is echter niet tot ontbinding gerechtigd, zolang hij niet naar het oordeel van MODULAIRE UNIT genoegzame zekerheid voor de voldoening van de kosten van herstel heeft verstrekt, indien MODULAIRE UNIT daarom op de voet van het bepaalde in 18.3, laatste zin, heeft verzocht.

 1. Verlies of vergaan van het huurobject

19.1 Huurder dient een eventueel geheel of gedeeltelijk verlies (het uit zijn macht geraken) of geheel of gedeeltelijk vergaan in fysieke zin van het Huurobject onverwijld na ontdekking ervan aan MODULAIRE UNIT te melden en verder aan MODULAIRE UNIT alle medewerking, die deze in verband met het verlies of vergaan behoeft, te verlenen. Van vergaan is mede sprake, indien de kosten van herstel van een beschadiging aan het Huurobject naar het oordeel van MODULAIRE UNIT de huurwaarde op dat moment van het Huurobject in het economische verkeer overtreffen.
19.2 Tenzij MODULAIRE UNIT na de melding van het verlies of het vergaan van het Huurobject een vervangend gelijkwaardig Huurobject ter beschikking stelt, eindigt de Huurovereenkomst in geval van verlies of vergaan van het Huurobject. Indien echter in geval van gedeeltelijk verlies of gedeeltelijk vergaan van het Huurobject Huurder het resterende gedeelte van het Huurobject wil blijven gebruiken, wordt de Huurovereenkomst voorgezet tegen een verminderde huurprijs. Tenzij partijen anders overeenkomen, wordt de huurprijs verminderd in dezelfde mate als waarin de huurwaarde van het gehele Huurobject in het economische verkeer door het gedeeltelijke verlies of vergaan is verminderd.
19.3 Indien het verlies of het vergaan als gevolg is van een omstandigheid, die rechtens aan Huurder is toe te rekenen, komt schade die MODULAIRE UNIT dientengevolge lijdt, voor rekening van Huurder. Bij het vergaan wordt deze schade berekend op basis van de vervangingswaarde.

 1. Teruggave na einde Huurovereenkomst

20.1 Drie maanden voor het einde van de Huurovereenkomst moet Huurder aan MODULAIRE UNIT mededelen dat het Huurobject weer ter beschikking van MODULAIRE UNIT staat of wil verlengen met 3 (drie maanden). Tot de teruggave van het Huurobject blijft de zorg voor het Huurobject rusten op Huurder.
20.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geeft Huurder het Huurobject gereinigd en – afgezien van normale slijtage van het Huurobject bij gebruik van het Huurobject in overeenstemming met wat van een goed Huurder verwacht mag worden – in de oorspronkelijke staat terug aan MODULAIRE UNIT door het huurobject aan MODULAIRE UNIT ter beschikking te stellen op de plaats waar MODULAIRE UNIT het Huurobject aan Huurder ter uitvoering van de Huurovereenkomst ter beschikking heeft gesteld. Huurder stelt het Huurobject niet later ter beschikking dan op de dag, waarop de Huurovereenkomst door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn of anderszins eindigt.
20.3 Voorts geeft Huurder, op de wijze en op het tijdstip als omschreven in artikel 20.2, aan MODULAIRE UNIT de onderdelen van het Huurobject terug die tijdens de huurperiode mochten zijn vrijgevallen, onder meer als gevolg van onderhoud door Huurder verricht.
20.4 Al hetgeen door of op aanwijzing van Huurder op of aan het Huurobject is aangebracht, wordt eigendom van MODULAIRE UNIT, die deswege generlei vergoeding aan Huurder verschuldigd zal zijn, en onverminderd het recht van MODULAIRE UNIT om hetgeen Huurder heeft aangebracht of doen aanbrengen op diens kosten te verwijderen.
20.5 Stelt Huurder het Huurobject niet ter beschikking op de voor hem gelende plaats en datum, dan geraakt Huurder in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of aanmaning van de zijde van MODULAIRE UNIT vereist is. Huurder verbeurt alsdan een boete ten bedrage van, indien niet anders is overeengekomen, drie (3) % van de prijs (exclusief BTW) voor aankoop van een gelijk of gelijkwaardig huurobject, voor iedere dat dat Huurder tekortschiet in de nakoming van de verplichting om het Huurobject op de voor hem geldende plaats en het tijdstip ter beschikking te stellen. Naast de boete heeft MODULAIRE UNIT recht op de volledige vergoeding van alle schade, die MODULAIRE UNIT lijdt als gevolg van het tekortschieten door Huurder in de nakoming van de verplichting om het Huurobject op de voor hem geldende plaats en het tijdstip ter beschikking te stellen. Voorts is MODULAIRE UNIT alsdan gerechtigd, en door Huurder uitdrukkelijk gemachtigd, om de plaats te betreden waar het Huurobject zich bevindt, ten einde het Huurobject onder zich te nemen. Ook de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Huurder.
20.6 Indien na teruggave blijkt dat het Huurobject is beschadigd of niet gereinigd, dan is Huurder aansprakelijk voor de schade en kosten, die daardoor voor MODULAIRE UNIT ontstaan. Deze laatste zin geldt tenzij Huurder aantoont dat de beschadiging of het niet schoon zijn het gevolg is van omstandigheden, die hem niet zijn toe te rekenen.
20.7 Huurder verleent alle noodzakelijke medewerking aan MODULAIRE UNIT om laatstgenoemde in staat te stellen weer de beschikking over het Huurobject te verkrijgen.
20.8 Indien na teruggave blijkt dat niet enkel het Huurobject weer ter beschikking is gesteld aan MODULAIRE UNIT, maar tevens materiaal dat geen eigendom is van MODULAIRE UNIT, dan is MODULAIRE UNIT gerechtigd de hierdoor ontstane extra (sorteer)kosten bij de Huurder in rekening te brengen.

 1. Ontbinding Huurovereenkomst

21.1 MODULAIRE UNIT is bevoegd de Huurovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist met onmiddellijke ingang ontbinden, indien:
(a) Huurder tekortschiet in één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst dan wel de onderhavige voorwaarden;
(b) ten aanzien van Huurder surséance van betaling dan wel het uitspreken van het faillissement is verzocht;
(c) op (enige onderdeel van) het vermogen van Huurder beslag is gelegd;
(d) de onderneming van Huurder (grotendeels) wordt stilgelegd, gestaakt of geliquideerd;
(e) Huurder zijn terrein of vestiging zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving (grotendeels) ontruimt of kennelijk permanent verlaat;
(f) Dan wel zich enige andere omstandigheid voordoet, die bij MODULAIRE UNIT redelijke twijfel kan doen rijzen omtrent de nakoming door Huurder van zijn verplichtingen uit de Huurovereenkomst.
21.2 MODULAIRE UNIT is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de ontbinding van de Huurovereenkomst als bedoeld in 21.1.
21.3 Alle uit ontbinding voortvloeiende kosten komen voor rekening van Huurder. Door de ontbinding worden alle bestaande vorderingen van MODULAIRE UNIT opeisbaar.

 1. Verzekering

22.1 Indien MODULAIRE UNIT het Huurobject met een verzekering tegen beschadiging, vernietiging en verlies ter beschikking heeft gesteld, geldt, onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, dat:
(a) Huurder als een goed huisvader voor het Huurobject dient te zorgen;
(b) Huurder een beschadiging, vernietiging of een verlies van het Huurobject onverwijld mede schriftelijk aan MODULAIRE UNIT dient te melden;
(c) Huurder gehouden blijft aan MODULAIRE UNIT de schade te vergoeden, die MODULAIRE UNIT als gevolg van beschadiging, vernietiging en/of verlies van het Huurobject lijdt, indien en voor zover de door MODULAIRE UNIT afgesloten verzekering geen dekking biedt, bijvoorbeeld vanwege het eigen risico of omdat de beschadiging, vernietiging en/of het verlies van het Huurobject is veroorzaakt door grove schuld van de Huurder, omdat Huurder de beschadiging, vernietiging of verlies niet tijdig aan MODULAIRE UNIT heeft gemeld of omdat de verzekerde som niet toereikend is om de schade als volg van beschadiging of verlies van het Huurobject volledig te dekken.

 1. Aanpassingen door of vanwege MODULAIRE UNIT

23.1 Het is MODULAIRE UNIT toegestaan om op, aan of in het Product werkzaamheden en onderzoek te (doen) verrichten in het kader van onderhoud, herstel en vernieuwing. Daarin zijn begrepen het aanbrengen van extra voorzieningen en wijzigingen of werkzaamheden die nodig zijn in verband met (milieu-)eisen of maatregelen van de overheid of nutsbedrijven of andere daartoe bevoegde instanties.

23.2 Het gestelde in artikel 7:220 lid 1,2 en 3 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. Renovatie en onderhoudswerkzaamheden aan het Product leveren voor Huurder geen gebreken op. Huurder zal onderhoudswerkzaamheden en renovatie van het Product gedogen en MODULAIRE UNIT daartoe in de gelegenheid stellen, zonder recht te hebben op vermindering van de huurprijs, vermindering van een andere betalingsverplichting, geheel of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding.

 1. Onderhuur

De huurder is niet toegestaan het Product dan wel enig onderdeel daarvan onder te verhuren c.q. aan derden in gebruik af te staan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MODULAIRE UNIT.

 1. Hoofdelijkheid

25.1 Indien Huurder uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van de looptijd van de Huurovereenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens MODULAIRE UNIT voor de uit de Huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 1. Overdracht rechten en verplichtingen

26.1 Huurder kan rechten of verplichtingen uit de Huurovereenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van MODULAIRE UNIT overdragen aan respectievelijk doen overnemen door een derde. MODULAIRE UNIT kan de toestemming onder voorwaarden verlenen.
26.2 MODULAIRE UNIT heeft het recht de eigendom van het Huurobject alsmede de rechten en verplichtingen uit hoofde van de met Huurder gesloten Huurovereenkomst over te dragen aan een derde. Huurder stemt er uitdrukkelijk op voorhand mee in, dat de rechten en verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden alsmede het eigendom van het Huurobject aan een derde worden overgedragen.

Bergschenhoek, november 2020